ŠRD Klen | PLAN GOSPODARENJA
465
page,page-id-465,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,,,wpb-js-composer js-comp-ver-3.6.12,vc_responsive
 

PLAN GOSPODARENJA

SAVEZ ŠPORTSKIH RIBOLOVNIH DRUŠTAVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

 

 IZVOD IZ PLANA GOSPODARENJA ZA 2015.G. 

  1.) RIBOLOV  “ULOVI PUSTI”:

1. Na šljunčari PRELOGI Ivanovec, za sve šarane i amure težine 3 kg i više.

2. Na šljunčari POLEVE za sve vrste šarana bez obzira na veličinu.

3. Na natjecateljskim stazama: -ŽUŽIĆKA i ŠODERICA Kotoriba, -PERUTNICA Prelog, -STARA MURA Podturen, -STARA MURA Žabnik, -PRELOGI Ivanovec,  -SRC OSTRIŽ Novakovec, za sve vrste natjecateljskih riba (uklija, žutooka, deverika, crvenperka i sl.). Na tim vodama zabranjeno je korištenje mreža čuvarica za sve vrste riba koje podliježu režimu „ulovi i pusti“. Ribe se moraju odmah vratiti  uvodu. Odredba se ne odnosi na  službena natjecanja;

4. Na jezeru Mičigen za sve ribe težine manje od 3 kg, osim štuke, smuđa i soma;

5. Na šljunčari Quadro i Goričan za sve šarane i amure težine 7 i više kg;

6. Na Šoderici u Kotoribi za sve šarane i amure manje od 2 kg;

7. Na šljunčari Perutnica Prelog za sve vrste riba težine 5 i više kg, osim predatora.

8. Na šljunčarama Mali Balaton i Stara vaga kod mjesta Mursko Središće za sve šarane i amure težine 7 i više kg.

9. Na ribnjaku Hodošan kod mjesta Hodošan za sve šarane i amure težine 7 i više kg.

10. Na ribnjaku Trnišće u Draškovcu, šljunčari Goričan i Stara graba Turčišće za sve veličine riba deverika, bodorka uklija i grgeč.

2.) NA VODAMA; -DOPŠOVA GRABA, -ZRINSKI, -HUBERTOVA GRABA, -MARINA u Prelogu i ZIJEV u Hlapićini, u periodu od 01.01.do 31.03. I od 01.11. do 31.12. 2015.g. može se loviti samo sa direktašem. Uporaba role nije dozvoljena, a može se zadržati maksimalno do 2 kg ribe ili jedan veći primjerak;

3.) ZABRANA RIBOLOVA: – Na drenažnom jarku HE Dubrava ( od jezera kod mjesta Otok do ulaska u odvodni kanal kod Svete Marije uključujući i kanale koji se vežu na njega ), u vrijeme lovostaja na pastrve  ( 01.01.- 28/29.02. i  01.10.- 31.12.). – Na svakom reviru  ili zatvorenoj vodi  nakon izvršenog poribljavanja u trajanju od 10 dana. – Na natjecateljskoj vodi „Perutnica“  ribolov je dozvoljen samo na dijelu registrirane natjecateljske staze.

4.) UPORABA PLOVILA ZA ŠPORTSKIRI BOLOV -Dozvoljava se narijeci Dravi i rijeci MURI (bez pritoka i starih korita) te jezerima HE ČAKOVEC i HE DUBRAVA. -Zabranjuje se upotreba čamaca na daljinsko upravljanje u svrhu prihranjivanja i postavljanja mamaca na ribolovnoj zoni kojom gospodari SŠRD Međimurske županije, osim na glavnim tokovima rijeka Drave i Mure bez pritoka, starih tokova, rukavaca i mrtvica, te jezerima HE ČAKOVEC I HE DUBRAVA.

5.) PRIBOR, MAMCI I RIBOLOV U DRENAŽNIM JARCIMA Na drenažnim jarcima HE Čakovec i HE Dubrava ribiči smiju loviti ribe samo s jednim ribolovnim štapom i s jednom umjetnom mušicom (sa jednom udicom , sa ili bez kontrakuke) ili varalicom (vobler, meps, žlica ili silikonska varalica, sa najviše dvije udice; jednokuka, dvokuka ili trokuka; sa ili bez kontrakuke.) Ostale vrste umjetnih ili prirodnih mamaca nisu dozvoljene, niti su dozvoljeni plovci, vodene kugle i slični dodaci koji signaliziraju ugriz ribe. Ribolov od sumraka do svitanja nije dozvoljen. Na tim vodama naplaćuje se dnevna dozvola u visini 150,00 kn. Godišnja dozvola je važeća s time da je dozvoljeno 30 ribolovnih dana u godini. Ribiči sa godišnjom dozvolom izlazak na vodu moraju evidentirati na zadnjoj stranici POPISA ULOVA prije izlaska na vodu.

6.) RIBIČI KADETI Ribiči mlađi od 15 godina ( kadeti ) smiju loviti ribe uz uporabu samo jednog štapa i/ili pribora. 

7.) ZABRANA PLIVANJA Zabranjeno je plivanje u svrhu ribolova.

8.) REZERVACIJA RIBOLOVNOG MJESTA Zabranjena je rezervacija mjesta za ribolov i izgradnja nepokretnih objekata uz vodu.

9.) DOZVOLJENE KOLIČINE ULOVA

Dozvoljene količine ulova plan 2015

Prekoračenje težine dnevno dozvoljenog ulova tolerira se samo u slučaju kada jedan primjerak prelazi težinu ukupno dozvoljenog ulova. U tom slučaju dopušteno je zadržati samo taj jedan primjerak.

-U slučaju ulova više vrsta riba, komadi i kilogrami se ne zbrajaju po vrstama riba, već se oduzimaju od vrste kod koje je dozvoljen najveći ulov. ( npr. ulov šarana i soma; maksimalni zbroj komada je 4, a kilograma 20 s time da ulov šarana ne prelazi 2 komada niti 7 kg. Ulov soma u tom slučaju može biti 2 komada i 13 kg). -Ulovljena riba mora se čuvati u mreži čuvarici. Riba spremljena u mrežu čuvaricu smatra se zadržanom ribom. -

STROGO ZAŠTIĆENE VRSTE RIBA: -karas, peš, dunavska paklara, koljuška, krkuša, balavac, belica, piškur, crnka, zlatni vijun, mali i veliki vretenac, ne smiju se nakon ulova zadržati, već se moraju neozljeđene vratiti u vodu.

10.) RECIPROCITETI

a) Reciprocitet u športskom ribolovu sa ŠRK VARAŽDIN odnosi se na slijedeće vode: – Rijeka DRAVA ( staro korito ) od mjesta Trnovec do cestovnog mosta kod Varaždina. – Jezero HE ČAKOVEC od cestovnog mosta kod Varaždina do brane HE ČAKOVEC. – Derivacioni kanal i rijeka DRAVA  od brane HE ČAKOVEC nizvodno, unutar administrativnih granica Međimurske i Varaždinske županije, a unutar ribolovne zone kojom gospodare potpisnice uvog ugovora ( prijelaz dalekovoda preko kanala i r. Drave ). Pravo športskog ribolova ostvaruje se kupnjom ribolovne dozvole matićnog nositelja gospodarenja i potvrđivanjem članske karte kod drugog nositelja gospodarenja ( 150,00 kn).

b) Reciprocitet u športskom ribolovu sa Zajednicom ŠRK Koprivnica odnosi se na slijedeće vode: – Rijeka Drava od ušća r. Mure u r. Dravu uzvodno do granice sa Varaždinskom županijom ( 200 m nizvodno od ušća r. Bednje u r. Dravu ) – Rijeka Mura od ušća u rijeku Dravu, uzvodno do željezničkog mosta kod mjesta Kotoriba. – Odvodni kanal HE DUBRAVA od mosta kod HE DUBRAVA nizvodno do ušća u rijeku Dravu. Pravo športskog ribolova ostvaruje se kupnjom ribolovne dozvole matičnog nositelja gospodarenja i članske karte drugog nositelja gospodarenja ( 100,00 kn).

c) Reciprocitet u športskom ribolovu sa ŠRK Ludbreg odnosi se na slijedeće vode: – Rijeka Drava, derivacioni kanal HE ČAKOVEC i jezero HE DUBRAVA sa Hubertovom grabom, sve između dviju hidrocentrala, rijeka Bednja i rijeka Plitvica u dijelu kojim gospodari ŠRK Ludbreg. Pravo športskog ribolova ostvaruje se kupnjom ribolovne dozvole matićnog nositelja gospodarenja i potvrđivanjem članske karte kod drugog nositelja gospodarenja ( 200,00 kn ).

11.) Svaki član, imatelj godišnje ribolovne dozvole dužan je odraditi dvije radne akcije planirane u matičnoj udruzi. U slučaju neodrađivanja isti ne može u 2016. g. kupiti godišnju dozvolu ni u jednoj udruzi ovog Saveza.

Odgovorna osoba za poslove gospodarenja: Darko Oreški, v.r